maanantai 30. toukokuuta 2022

HUSin säästöohjelma

 
HUSin hallituksen toukokuun kokouksessa tärkein asia oli säästöohjelman käynnistäminen, joka tuodaan päätettäväksi hallituksen kesäkuun kokoukseen. Tarkoitus on tasapainottaa taloutta vaarantamatta potilaiden hoitoa. Lomautuksiin ei myöskään mennä.
 
Hoitoalan lakon vuoksi 100–200 sairaansijaa oli tänä keväänä suljettuna ja 2 800 leikkausta jouduttiin peruuttamaan. Näiden seurauksena HUSin tulot vähenivät alkuvuodesta noin 30 miljoonaa euroa. Talous meni miinukselle ja tämänhetkisen ennusteen mukaan koko vuoden tulos jää noin 78 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tuleva palkkaratkaisu voi entisestään heikentää tulosta.
 
Lakon jälkeen oman toiminnan laskutus ei ole palannut normaalitasolle ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen vuoksi. Kesän sijaisten osalta tilanne on selvästi huonompi kuin viime vuonna eli jonot kasvavat enemmän kuin aikaisempina kesinä ja päivystykset saattavat ruuhkaantua. Henkilökunnan saatavuusongelmat johtavat todennäköisesti siihen, että HUS ei pysty purkamaan jonoja tänä vuonna alkuvuoden suunnitelmien mukaisesti.
 
On vaikea purkaa vanhaa hoitovelkaa ja tehdä samaan aikaan säästöjä.
 
Jos HUS ei saa säästöjä aikaiseksi, nykyiset omistajat eli kunnat joutuvat kattamaan alijäämän vuoden lopussa. Hyvinvointialueille ja Helsingille ei voi siirtyä nykyisen HUSin alijäämiä, vaan HUSin talouden on ensi vuoden vaihteessa oltava tasapainossa.
 
HUSin tämän vuoden talousarvioon on jo sisällytetty lähes 20 miljoonan säästöohjelma eli vaadittu 1 %:n tuottavuuden parantaminen. Lisäkeinoja talouden tasapainottamiseksi ei ole loputtomasti, kun siis potilaiden hoitoa ei haluta vaarantaa (tästä on jo saatu tarkastuslautakunnalta huomautus vuoden 2021 osalta) eikä henkilöstöä voi irtisanoa tai lomauttaa. Hyvä, kun saadaan pidettyä nykyiset työntekijät, kun yksityinen sektori on lähtenyt palkkakilpailuun.
 
HUSIn uudella hallituksella, joka valitaan 7.7.2022 pidettävässä yhtymäkokouksessa, ei tule olemaan yhtään helpompaa. Hyvinvointialueiden palkkaharmonisointi heijastuu myös HUSin palkkakuluihin. Lisäksi näyttää siltä, että HUSin tutkimus- ja opetusmäärärahoja, noin 300 miljoonaa euroa, ei ole mukana hyvinvointialueiden rahoituksessa ja nekin rahat pitää jostain löytyä.


 

maanantai 9. toukokuuta 2022

HUSin hallituksen kokouskuulumisia

HUSin hallituksen kokouksessa 9.5.2022 oli vähän varsinaisia päätösasioita, mutta paljon tiedoksi- ja infoasioita. Kerron tässä pääkohdat:

Uusi strateginen projekti, jolla pyritään varmistamaan johtamisen ja esihenkilötyön edellytykset

Ongelmat on tiedostettu eli liian laajat tehtäväkuvat, epäselvä työnjako, suuret yksiköt ja alaismäärät sekä päätösvallan puute. Tavoitteena olisi nyt löytää ongelmiin ratkaisut kehittämällä työkaluja ja suosituksia. Tarvetta olisi myös rekrytointiasiantuntijoiden, henkilöstöpäälliköiden ja esihenkilöiden palkkaamiseen.

Loppuvuoden aikana pitäisi selvitä, tarvitaanko jo ensi vuoden budjettiin määrärahoja. Olisi myös tärkeää pitää henkilöstö hyvin ajan tasalla.

Itse toivon hankkeelle menestystä, mutta olen vähän skeptinen. En oikein usko sellaiseen päättelyyn, että henkilöstön työhyvinvointi ja pysyvyys paranee (ilman toimenpiteitä), tuottavuus paranee (todella vaikeaa käytännössä), mikä vähentää kustannuksia, jolloin voidaan pilkkoa yksiköitä, lisätä esihenkilöitä ja palkata lisää väkeä tukitehtäviin. 

Toivoisin, että painopiste olisi työhyvinvoinnin parantamisessa. Rakenteiden muuttaminen on usein vaikeaa, elleivät kaikki ole täysin sitoutuneita muutokseen. Tuottavuuden parantaminen julkisella sektorilla on vielä vaikeampaa.

Projektipäällikkönä on Katja Koskinen, omistajina Outi Sonkeri ja Marja Renholm.

Kehitysvammaisten palvelut vuodesta 2023 eteenpäin

Kuntayhtymä Eteva, yksi vammaisalan suurimmista osaamiskeskuksista, lakkautetaan vuoden 2022 lopussa ja palvelut siirretään hyvinvointialueille sekä HUSille. Sama koskee vastaavanlaista ruotsinkielisten Kårkulla samkommunia. Helsinki vastaa jatkossakin helsinkiläisten peruspalveluista.

Kehitysvammaisten palvelukokonaisuuteen kuuluvat sekä terveyden- että sosiaalihuollon palvelut. HUSilla on järjestämisvastuu vaativasta erikoissairaanhoidosta, mutta ei perusterveydenhuollosta eikä sosiaalihuollosta. Niiden osalta järjestämisvastuu on ensi vuoden alusta lähtien hyvinvointialueilla ja Helsingillä. Tarvittavia, selkeitä päätöksiä työnjaosta ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain nojalla HUS ei voi saada järjestämisvastuuta muusta kuin vaativasta erikoissairaanhoidosta. Lain mukaista HUSin järjestämissopimusta valmistellaan ja siinä voitaisiin sopia työnjaosta siltä osin, kuin HUSilla on lain mukainen järjestämisvastuu, mutta ei muusta.

Hankala ja sekava tilanne, joka edellyttäisi Uusimaa-lakiin HUSille selvää toimivaltaa kehitysvammaisten kokonaisuuden järjestämisestä, myös sosiaalipalvelujen osalta. Sen pitäisi olla kaikille selvää, että kehitysvammaisten terveydenhuoltoon pääsyn, tarvittavan erityisosaamisen ja yhteistyön sosiaalihuollon kanssa täytyy toimii myös vuoden 2023 alussa. Kokonaisuuteen ei saa tulla mitään katkoksia tai epävarmuutta.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus

Hallitukselle kerrottiin vuoden 2021 arviointikertomuksesta. Kuten arvata saattaa, kertomuksessa kannetaan huolta myös henkilöstön saatavuudesta. Tarvitaan parempaa johtamista, vähemmän hierarkkisuutta, henkilöstön palkitsemista sekä rekrytoinnin ja henkilöstöjohtamisen riittävää resursointia.

HUSin työterveyshuoltoa pitäisi myös kehittää, koska toimiva työterveyshuolto on vetovoimatekijä. Nykyiset työterveyspalvelut (vain lakisääteiset ennaltaehkäisevät) ovat moniin muihin työnantajiin verrattuna suppeat.

Lautakunta nostaa kertomuksessa seitsemän suositusta, jotka on korjattava välittömästi: 

1. Potilaiden täytyy päästä hoitoon lakisääteisten määräaikojen mukaisesti (yli puoli vuotta hoitoon odottaneiden potilaiden määrä on noussut pandemian aikana ja yli lakisääteisen määräajan ylittäneitä potilaita on huomattava määrä kirurgian ja silmätautien erikoisaloilla)

2. Hankinnat tulee saattaa lainmukaiselle tasolle (luotettavaa kokonaiskuvaa ei edelleenkään ole ja kattava tietopohja puuttuu. Hankintoihin liittyy edelleen taloudellisia, toiminnallisia, juridisia ja HUSin mainetta haittaavia riskejä). 

3. HUSin ja Suomen Tradeka-Yhtiöt Oy:n yhdessä perustaman Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy:n hyödyt pitää pystyä arvioimaan ja kuvaamaan (yhtiö järjestää HUSille laitteita 10 vuoden sopimuksella, hankintojen yhteenlaskettu kokonaisarvo on 225 miljoonaa euroa)

4. Apotti on saatava toimimaan. 

5. Tiedonhallintamalli on saatava lain vaatimusten mukaiseksi

6. Tilintarkastajien havaitsemat keskeiset epäkohdat on korjattava, mm. kokonaismenojen kasvua on hillittävä tuottavuutta parantamalla. 

7. Ruotsinkieliset palvelut on turvattava.

Suosituksiin on helppo yhtyä. On tärkeää myös vaatia selvitystä siitä, miten hommat saadaan kuntoon jo tämän vuoden aikana. Vähimmäisvaatimus tietysti on, että lakeja noudatetaan. Seuraavassa hallituksen kokouksessa 30.5. hallitus antaa kertomuksesta lausunnon valtuustolle.

Talouden seuranta vuoden 2022 alkuvuoden osalta

Hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa on heikentynyt etenkin vuodeosastoilla ja poliklinikalla. Edelliseen vuoteen verrattuna muutokset ovat seuraavat:

-          vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (19 759) kasvoi 16,1 % ja yli 6 kuukautta odottaneiden määrä (2 641) 43,5 %, eniten kirurgiassa ja silmätaudeissa

-          kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (32 747) kasvoi 3,4 % ja yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi (7 048) 30,2 %.

Hoitotakuu toteutui osastohoidon osalta 86,6 prosenttisesti ja poliklinikan osalta 78,5 prosenttisesti.

Tammi-maaliskuussa toimintatuotot alittivat talousarvion 5,8 %:lla ja kulut 2,9 %:lla. Tilikauden tulos on vielä tässä vaiheessa 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta selvästi heikompi kuin on budjetoitu. Huhtikuun kahden viikon lakko heikentää tämän vuoden tulosta merkittävästi. Budjettiin sisällytetty 19,8 miljoonan euron tuottavuusohjelma ei siten riitä, vaan lisäksi tarvitaan yli 10 miljoonan euron säästöohjelma, jotta tulos ei ole alijäämäinen.

Yritän ymmärtää kokonaisuutta: Ensin tehtiin hoitohenkilökunnalle 20 miljoonan euron palkkaohjelma (jota tosin on kritisoitu). Sitten parannetaan tuottavuutta noin 20 miljoonan euron edestä ja sitten käynnistetään uusi strateginen hanke, johon ei laiteta muuta rahaa kuin projektipäällikön palkkarahat ja tämä hanke rahoitetaan tuottavuutta parantamalla. Ja sitten vielä leikataan yli 10 miljoonaa. Onko sitten kaikki hyvin? Toivotaan niin 😊