perjantai 15. huhtikuuta 2022

Nupurintielle on nyt rakennettava pyörätie

 Tämä kirjoitus julkaistiin Länsiväylä lehdessä huhtikuussa 2022


Nupurintien kevyen liikenteen väylää välille Brobackantie-Kirkkonummen raja on suunniteltu jo yli 30 vuotta. Se sisältyy valtakunnalliseen liikennesuunnitelmaan, on osa pääkaupunkiseudun pyöräilyverkkoa ja rakennussuunnitelma on valmis. Espoon pääpyöräilyreittien toteuttamisohjelmassa hanke on liikenneturvallisuuden perusteella nostettu priorisointilistan kärkeen ja merkitty alustavasti vuoden 2021 hankkeeksi. Viime vuonna Espoo hyväksyi tien asemakaavan ja kirjasi valtion kanssa tehtävän yhteishankkeen tämän vuoden budjettiin.

Pyöräilyn edistämisestä on tehty erilaisia selvityksiä satoja sivuja ja Nupurintien kevyen liikenteen väylän suunnitteluun on käytetty jo satoja tuhansia euroa. Tästä huolimatta näyttää nyt siltä, että Nupurintien väylää ei rakenneta ainakaan tänä vuonna eikä rakentamisen ajankohdasta ole mitään varmuutta.

Selvittelin asiaa Uudenmaan ELY:stä ja Espoosta. Osapuolet allekirjoittivat tasan vuosi sitten Nupurintien tiesuunnitelman kustannusarvio- ja kustannustenjakoehdotuksen. Tämän asiakirjan mukaan kevyen liikenteen väylä maksetaan puoliksi ja samalla ELY sekä korjaa että maksaa Nupurintiessä olevan painauman. Kaiken piti olla kunnossa. Valtiolla oli varattuna hankkeen vaatimat rahat.

Jostakin syystä asia avattiin uudelleen viime kesänä. Kaupungilta saadun tiedon mukaan ELY edellytti, toisin kuin keväällä allekirjoitetussa asiakirjassa, että Espoo maksaa yksin painauman korjaamisen 2,4 miljoonaa euroa. Espoo ei voinut tähän suostua, koska kysymys on valtion tiestä eikä väylän rakentaminen edes edellyttäisi painauman korjaamista. ELY:sta taas kerrottiin, että Espoo ei halunnut käyttää valtiolta saamaansa ns. KUHA-rahaa (pienet kustannustehokkaat liikennehankkeet) Nupurintien väylän rakentamiseen ja siksi ELY veti rahat pois hankkeesta. ELY:n mukaan painauman korjaaminen kuuluu ELY:lle. Sitä ei tiedetty, että Espoo kirjasi väylän rakentamisen vuoden 2022 budjettiin. ELY:stä ilmoitettiin nyt, että ”valtion toiveena on saada hanke toteutettua seuraavan kahdeksan vuoden aikana”.

Espoolaisena valtuutettuna, Nuuksio-seuran puheenjohtajana, paikallisena asukkaana ja innokkaana pyöräilijänä olen sanaton.

Hannele Kerola

Varatuomari

Nuuksio-Nupuri

maanantai 11. huhtikuuta 2022

Hoitajien lakosta ja terveydenhuollon asiakasmaksujen huojentamisesta


HUSin hallituksen sosialidemokraattien ja vasemmiston yhteinen ryhmä antoi 11.4.2022 hallituksen kokouksen jälkeen tiedotteen:

Pidämme tärkeänä, että hoitoalan lakkoon löydetään mahdollisimman nopeasti molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Lakon aikana on tärkeää välttää tarpeetonta vastakkainasettelua työnantajan ja työntekijöiden välillä. Lakko loppuu aikanaan ja sen jälkeen yhteistyön tulee olla toimivaa. Hoitohenkilökunnan luottamus HUSiin työnantajana ei saa heikentyä. Maan suurimman ja vaativimman hoidon erikoissairaalan osaava henkilökunta ei saa kaikota huonoksi koettujen työolojen ja palkkauksen takia. 

Ymmärrämme lakon perusteet, koska henkilökunta on pitkään joutunut toimimaan vajaamiehityksellä ja raskaissa työolosuhteissa. On tärkeää, että yliopistosairaaloiden erityisen vaativat työt näkyvät myös palkkapolitiikassa.

HUSissa tulisi myös käynnistää selvitys mahdollisista johtamisen ja henkilöstöpolitiikan ongelmista. Yhtenä keinona ongelmien ratkaisuun voisi olla luottamusta herättävä pitkän aikavälin palkkausohjelma sekä työsuhdeasuntojen ja työmatkatuen lisääminen sekä ympärivuorikautisen päivähoitopaikkojen tarjoaminen työntekijöiden lapsille.

Tiedotteen antajina ovat hallituksen jäsenet Tapani Eskola (sd), Hannele Kerola (sd), Ilkka Taipale (sd), Anna Vuorjoki (vas) sekä HUSin valtuuston puheenjohtaja Maaret Laine (sd).

Asiakasmaksujen huojentamisesta

Demareiden kanta on pitkään ollut se, että terveydenhuollossa ei pitäisi lainkaan periä asiakasmaksuja. Siihen asti, kun tämä tavoite toteutuu, laissa pitäisi luetella kaikki ne ryhmät, jotka vapautetaan asiakasmaksuista. Näin varmistettaisiin, että koko Suomessa maksut määrätään ja niistä vapautetaan samoilla perusteilla.

Asiakasmaksulaissa maksuvapautus on nyt rajattu seuraavasti:   

-          alle 18-vuotiaat perusterveydenhuollossa ja poliklinikalla

-          hoitajan vastaanottokäynnit perusterveydenhuollossa

-          psykiatrinen avohoito

-          päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikalla

-          osa tartuntatauteihin liittyvästä hoidosta, tutkimuksesta ja lääkkeistä.

HUSin hallituksessa on pitkään mietitty, miten kaikkein pienituloisimmille voitaisiin myöntää huojennus asiakasmaksuista. Hallitus päätti nyt yksimielisesti, että ensi vuoden alusta lähtien HUSissa ei peritä lainkaan asiakasmaksua lyhytaikaisesta psykiatrisesta vuodeosastohoidosta. Tähän asti hoidosta on peritty ylläpitomaksua 18,20 euroa/päivä ensimmäiseltä kymmeneltä vuorokaudelta kalenterivuoden aikana. Maksuvapautuksen vuoksi HUS menettää asiakasmaksuja vuositasolla arviolta 740 000 euroa.

Hallitus päätti yksimielisesti myös siitä, että takuueläkkeen saajille tai potilaalla, joilla on käräjäoikeuden velkajärjestelypäätös, voidaan myöntää maksuhuojennus. Tämä koskee noin 30 000 asiakasta ja huojennuspyyntöjen määräksi on arvioitu 10 000. Kokonaiskustannukset ovat arviolta 1,3 miljoonaa euroa.

Samalla hallitus kehotti jatkamaan maksukuorman vähentämisen tarkastelua vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä sekä neuvottelemaan Uudenmaan neljän hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kanssa yhdenmukaisista maksuista ja huojennusperusteista alueen asukkaiden yhdenvertaisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi.

Vasemmistoliitto esitti demarien kannattamana, että lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksua ei perittäisi myöskään vuotuisen maksukaton ylittäneiltä potilailta ja, että maksuhuojennuksen piiriin otettaisiin myös työmarkkinatukea tai työttömyysturvan peruspäivärahaa saavat potilaat. Hävisimme esityksen äänin 4–12.

Asiakasmaksujen ja maksukaton taustaa

Suomessa julkisista terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut ovat kohtuullisia ja niillä katetaan vain noin 7 % palvelujen kustannuksista. Maksut eivät ole esteenä hoitoon hakeutumiselle tai pääsylle eikä potilaan hoito vaarannu maksamattomien laskujen takia.

Julkisten terveyspalvelujen maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2022 maksukatto on 692 euroa. Maksuja ei peritä enää sen jälkeen, kun maksukatto on ylittynyt lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon tai -palvelun ylläpitomaksua (HUSissa ei siis peritä enää tätä maksua psykiatrisesta vuodeosastohoidosta). Maksukaton piiriin lisättiin viime heinäkuun alussa suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittävät asiakasmaksut. Myös toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Terveydenhuollon tasasuuruiset asiakasmaksut kuuluvat varsin laajasti maksukaton alaan.

HUSin asiakasmaksut

HUS saa vuodessa tuloja asiakasmaksuista 80–90 miljoonaa euroa. HUSista lähetetään vuosittain noin 1,4 miljoonaa potilaslaskua. Noin 10 % laskuista lähetetään maksumuistutus ja niillä saadaan perittyä noin puolet maksuista. Vuosittain siirtyy ulosottoon ja jälkiperintään noin 100 000 laskua.

HUS ei ole alentanut tai jättänyt perimättä asiakasmaksulain mukaisia tasamaksuja. Hallitus on kuitenkin pitkään miettinyt, miten asiakasmaksuja voitaisiin tarvittaessa alentaa tai jättää perimättä. Asiakasmaksulaissa nimittäin säädetään, että maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Yksilöllisten huojennusten myöntäminen on kuitenkin erittäin vaikeaa, koska HUSilla ei ole käytettävissään kaikkia tulotietoja.

HUSissa esillä on ollut useita vaihtoehtoja:

-          vuotuisen maksukaton ylittäneet potilaat, joilta peritään lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu 18,20 euroa per hoitopäivä. Pitkää tai säännöllisesti sairaalahoitoa vaativien henkilöiden kohdalla nämä maksut voivat nousta suuriksi ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vaikeuksia. Maksutuloja menetettäisiin vuodessa 2,4 miljoonaa euroa (tältä osin hävisimme äänestyksessä)

-          lyhytaikaista psykiatrista laitoshoitoa vaativat potilaat (nämä päätettiin vapauttaa maksusta kokonaan), koska laitoshoitoa vaativilla psykiatrisilla potilailla on usein monia elämänhallintaan (ml. talouden) liittyviä ongelmia. Maksutuloja menetettäisiin vuodessa 740 000 euroa.

-          alle 18-vuotiaat kaikista maksuista lastensuojelullisilla syillä. Mikäli hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuoden aikana yli seitsemän, ei alaikäisiltä peritä hoitopäivämaksuja (49,60 euroa) eikä päivä- tai yöhoidon maksua (20,50 euroa). Päiväkirurgiasta peritään normaalit asiakasmaksut aina alaikäisiltä. Maksutuloja menetettäisiin vuodessa 1,5 miljoonaa euroa.