tiistai 14. kesäkuuta 2022

Espoon kotouttamisohjelmasta

 

Espoon valtuusto hyväksyi 13.6.2022 kotouttamisohjelman. Siinä asetetaan hyvä ja tärkeä tavoite: Maahanmuuttajataustaisten lasten oppimistulokset täytyy saada lähemmäs suomenkielisten lasten tasoa. Ero on nyt aivan liian suuri. Ohjelmasta selvisi minullekin aivan uusi tieto eli 36:sta OECD-maasta tilanne on huonoin kahdessa maassa: Meksikossa – ja Suomessa.

Ohjelmasta löytyy paljon muutakin mielenkiintoista yleistietoa, mutta sitä ei kerrota, minkälaisia eroja löytyy Espoon eri alueiden ja koulujen väliltä.

Käytin valtuustossa puheenvuoron, jossa nostin esille sen, että tilanne kuvataan ja tavoite asetetaan, mutta keinojen ei esitetä. Ohjelmassa kyllä viitattaan valtioneuvoston julkaisussa esitettyihin ratkaisuehdotuksiin, mm. uuteen valtakunnalliseen rahoitusmalliin, työn kuormittavuutta vähentävään erityiskohteluun ja lähikoulujen houkuttelevuuden lisäämiseen, mutta näitä keinoja ei luvata ottaa käyttöön. Espoossa aiotaan hyödyntää resurssoinnissa positiivista erityiskohtelua, mutta tätä ei konkretisoida mitenkään eikä siihen luvata yhtään euroa.

Ohjelmassa on listattu erilaisia seurantamittareita, mm. kirjattu uusi Erilaistumisindeksi: ”Kuinka suuren osan alakoululaisista tulisi teoreettisesti siirtyä toiseen alakouluun, jotta vieraskieliset jakautuisivat tasaisesti eri yksiköihin”. Kyseessähän ei tietysti ole indeksi, vaan pikemminkin indikaattori tai tunnusluku.

 

Tämän kirjauksen voi hyvin lukea niin, että ensin kartoitettaisiin, kuinka monta vieraskielistä lasta on eri alakouluissa. Tämän selvittämistä on tärkeä tieto eikä minulla ole mitään sitä vastaan. Mutta sen jälkeen tehtäisiin ”teoreettinen laskelma”, miten nämä vieraskieliset lapset jaettaisiin tasaisesti eri kouluihin. Ensinnäkin laskelmassa ei olisi mitään teoreettista. Toiseksi tällaisen laskelman tekeminen olisi pohja mahdollisille toimenpiteelle, mitä vastustan jyrkästi. Miksi laskea, jos laskelmaa ei ole tarkoitus hyödyntää? Sitä vastoin voisi olla mielenkiintoista tehdä ”teoreettinen” laskelma siitä, miten vieraskielisten oppilaiden määrä vaikuttaa oppimistuloksiin.

 

Erilaistumisindeksi voi johtaa konkreettisesti siihen, että lapsia aletaan todella siirtää koulusta toiseen. HS kartoitti Espoon tilanteen liitteenä olevassa jutussa ja sen mukaan Espoossa on kuusi koulua, joissa maahanmuuttotaustaisia lapsia on yli puolet. Näitä kouluja ovat mm. Kirstin ja Kirkkojärven koulut. Näistä kouluista voitaisiin siis siirtää alakoululaisia pois omasta lähikoulusta, omilta kotikulmiltaan, jollekin vieraalle alueelle kilometrien päähän kodista. Annetaan bussikortti käteen ja laitetaan matkaan! Tulee halvaksi! Ei tarvitse antaa koululle lisäresursseja, ei mahdollistaa pieniä luokkakokoja, ei lisätä lähikoulujen houkuttelevuutta.   

 

Esitin kirjauksen poistamista ja totesin, että kirjauksen tilalle tarvitaan näille kouluille lupaus lisäresursseista ja pienistä luokkaryhmistä. Valtuusto päätti äänin 65–8 poistaa kirjauksen. Vain perussuomalaiset kannattivat kirjausta.

 

Puheenvuorossani pidän ohjelman puutteena sitä, että ohjelmassa ei ole uskallettu arvioida Espoon kaupungin onnistumista, tai siis epäonnistumista, alueellisen segregaation ehkäisemisessä. Päiväkotien ja koulujen eriytyminen johtuu nimenomaan asuinalueiden eriytymisestä, kasvavista elintasoeroista ja huono-osaisuuden keskittymisestä. Perusongelma on, että Espoossa sosiaaliseen asuntotuotannon tonttien on annettu kasaantua tietyille alueille. Esim. Tapiolassa ja Aalto yliopiston kampuksella näitä ongelmia ei ole, eihän niissä ole sosiaalista asuntotuotantoakaan.

 

Tiesitkö muuten, että vuoden 2018 tilastojen mukaan ulkomaalistaustaisten suurin ryhmä Espoossa ovat aasialaistaustaiset, joita osuus on 37 %. Tämä johtuu heidän merkittävästä roolista Aalto-yliopiston kampuksella, tutkimuslaitoksissa sekä erityisesti teknologia-alan yrityksissä. Venäjänkieliset ovat edelleen suurin vieraskielisten ryhmä ja afrikkalaistaustaisten osuus on van 12 %.  

 

 

 

maanantai 6. kesäkuuta 2022

En hyväksy Espoon säästöohjelmaa

 


Espoon sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä teki 6.6.2022 ryhmäpäätöksen, jolla hyväksyttiin taloudellisesti kestävä Espoon tuottavuus- ja sopeutusohjelman tarkistus. Ilmoitin valtuustoryhmän kokouksessa, että en hyväksy ohjelmaa ja jätin päätökseen eriävän mielipiteen.

Valtuuston kokouksessa 13.6. ohjelmasta äänetettiin. Ohjelman hyväksymistä kannattivat kokoomus, ykdeksän demaria (siis en minä, meitä on ryhmässä 10), perussuomalaiset, rkp ja Liike Nyt. Muut vastustivat. 

Demarien valtuustoryhmän puheenjohtajan mukaan minun piti poistua kokouksesta äänestyksen ajaksi, minkä tein. Sillä, että ohjelmaa kannatti vain yhdeksän demaria ei ollut lopputuloksen kannalta merkitystä. Olisin mieluummin äänestänyt ohjelmaa vastaa, mutta tällaista politiikka on.

Tässä eriävä mielipiteeni:

Espoon valtuusto hyväksyi syksyllä 2020 Taloudellisesti kestävä Espoon - tuottavuus- ja sopeutusohjelma 2020-2025. Ohjelmaan kirjattiin, että sitä tarkastellaan uudelleen kesällä 2022. Nyt päätettävänä olevassa neuvottelutuloksen päivityksessä ei ole vähennetty säästöjä, vaan lisätty kuntalaisten kannalta huonoja kirjauksia. 

Vastustan ohjelmaa ja sen tarkastusta erityisesti seuraavilta osin:

1. Espoon Asunnot Oy:n vuokria voidaan joutua korottamaan

Ohjelman uuden kirjauksen mukaan ”Espoon kaikkien konserniomistuksen tarpeellisuus arvioidaan ja selvitetään konserniyhteisöjen ja niiden omaisuuden realisointia sekä tuloutusmahdollisuuksia kaupungille. Yhteisöihin kertynyttä ylijäämää tuloutetaan kaupungille esim. pääoman tuottovaateena, maksualennuksina tai osinkoina”. Omaisuuden realisoinnin tuotoksi on arvioitu 25 miljoonaa ja tuloutettavien määrien arvoksi kolme miljoonaa euroa.

En hyväksy kirjausta, koska se mahdollistaa Espoon Asunnot Oy peruskorjauksia ja uustuotannon omarahoitusta varten kerättyjen kassavarojen tulouttamisen kaupungille, koron vaatimisen peruspääomalle ja yhtiön osittaisen myynnin. Seurauksena on vuokrien korotus, vaikka korotuspaineet ovat jo nyt suuret rakennuskustannusten ja korkojen nousun vuoksi.

2. Päiväkodeissa ja kouluissa tehdään liian suuria säästöjä

Ohjelman päivityksessä vaaditaan edelleen miljoonien eurojen säästöjä varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa ja yksikkökokojen kasvattamista. 

En hyväksy säästöjä enkä yksikkökokojen kasvattamista, koska koronan jälkeen lapsille ja heidän perheilleen pitää antaa kaikki mahdollinen tuki. Tässä tilanteessa on pikemminkin perusteita määrärahojen lisäämiseen.

3. Talouden tasapainottamisessa pitää arvioida myös verotuloja ja Espoon rahastoja

Vuonna 2020 hyväksytyn säästöohjelman mukaan ”Ohjelman vaikutusta tarkastellaan vuosittain kehysvalmistelun yhteydessä, myös tulopuolta. Mikäli talouden sopeutusohjelma ei ole kääntänyt Espoo konsernin tulojen ja menojen epätasapainoa syksyyn 2022 mennessä kestävälle uralle, tarkastellaan silloin sopeutuksen lisäämistä ja verojen korotusta. Ohjelmakauden aikana tarkastellaan myös rahastojen käyttöä”. 

Nyt ohjelman päivityksestä on kuitenkin poistettu kaikki kirjaukset tuloveroista ja rahastoista. En hyväksy Espoon talouden tasapainotusta, jossa keinovalikoiman ulkopuolelle rajataan verot ja mittavien rahaston tuottojen käyttö.

Aion jatkossakin puolustaa pienituloisia ja lapsiperheitä.