maanantai 18. toukokuuta 2020

POKE, osa 2
Kaupunginhallitus päätti tänään 18.5.2020 asettaa POKE:n kaavaehdotuksen nähtäville. Päätöksestä äänestettiin (12-3) ja tilanne on nyt poliittisesti se, että vihreät ovat eri linjoilla kuin muut puolueet. Sama jakolinja näkyi myös kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

POKE on nähtävillä kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin saakka. Kaava-aineistossa on kaavakartta ja seitsemän liitekarttaa. Näistä kaavakartta ja liitekartta 3 eli Luontoarvojen verkosto 2050 ovat oikeusvaikutteisia eli ne ohjaavat asemakaavaa ja muuta rakentamista. Muut liitteet on asemakaavaa laadittaessa otettava soveltuvin osin huomioon.

POKE:n valmistelu aloitettiin vuonna 2015. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kaavaluonnos, joka oli nähtävillä keväällä 2018. Nyt ollaan ehdotusvaiheessa ja ensi syksynä kaava menee valtuuston päätettäväksi. Kuten kaavaluonnokseen, myös kaavaehdotukseen saa ja pitää esittää mielipiteitä. Tämä kesä on vaikuttamisen aikaa.

Kertauksena vielä, että A1 tarkoittaa lähinnä kerrostaloja, A2 merkintöjä on pääasiassa keskusta-alueilla ja kehittyvien joukkoliikenneyhteyksien ympäristössä ja A3 on pääasiassa pientalovaltaista asuinaluetta eli nykyisten omakotialueiden tiivistämistä. AT tarkoittaa kylämäistä aluetta. Suurin osa (n. 75 %) uusista asukkaista sijoittuu alueille A1 ja A2. Pientalovaltaisille alueille (A3) sijoittuu arviolta 12 %.

Keskityn myös tässä blogissa omaan alueeseeni, Nuuksio-Nupuriin.

Kaupalliset palvelut keskitetään jatkossakin Espoon keskukseen, tulevaisuudessa myös Histalle ja Myntinmäkeen. Koska Hista ja Myntinmäki on sidottu Länsiradan toteutuspäätökseen, alueiden kehittyminen painottuu vuosiin 2030 – 2050. Histalle on suunniteltu kaksi yhtenäistä peruskoulua ja 6 – 8 isoa päiväkotia, kaupunginosapuisto ja urheilupuisto, jossa on iso sisäliikuntahalli. Lisäksi voi tulla jäähalli ja uimahalli. Myntinmäkeen tulee yksi yhtenäinen peruskoulu ja 4 – 6 isoa päiväkotia, lähiliikunta-alue ja urheilukentät.  

Luonnosvaiheen jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunnassa on tehty seuraavat muutokset:
 • Nupurissa Nupurintien varsi ja Forsbackan alueella A2 muutettiin A3:ksi eli koko Nupuri on nyt yhtenäisesti A3
 • Espoon keskuksesta/Kauklahdesta kulkee Myntinmäen kautta Histalle pyöräbaana
 • Kvarnträsketin ja Dämmanin etelä- ja pohjoispuolella lisättiin virkistysalueita
 • Gumbölenjoki Myntinmäen aseman eteläpuolella osoitettiin virkistysalueeksi
 • Forsbackan alueella radan itäpuolella laajennettiin aluetta A3, Loojärven ja Forsbackan alueille lisättiin uusia kyläalueita
 • Brobackassa laajennettiin pientalovaltaisia A3-alueita
 • Hakjärven läheisyyteen perustettiin uusi suojelualue
 • Myntinmäen asema siirrettiin noin 500 metriä etelämmäksi ja aseman itäpuolelta A1 muutettiin osittain virkistysalueeksi V
 • Ämmässuolle lisättiin ampumarata
 • Kulmakorvessa ja Ämmässuolla merkittiin suojaviheralue yhdyskuntateknisen huollon alueen eteläpuolelle sekä erityisalueen etelä- ja itäpuolelle
 • Lautakunnan esittelijä jätti eriävän mielipiteen, koska lautakunta ei riittävästi huomioinut Natura-alueiden suojaamista.
Kaupunginhallitus teki esitykseen omat muutoksensa:
 • Natura-alueiden suojaaminen huomioitiin lautakunnan esittelijän vaatimusten mukaisesti
 • A3 alueella tonttitehokkuus nostettiin 0,2 – 0,25:stä pääasiassa alle 0,4:ään. KH lisäsi tähän, että asemakaavoituksessa näitä alueita kehitetään pääasiassa pientalovaltaisena asuinalueena huomioiden alueen nykyinen rakenne.
 • Myntinmäen alueeseen on tehty eri suuntaan vieviä muutoksia, toisaalta lisättiin A1:stä, mutta toisaalta lisättiin myös virkistysalueita. KH:n käsittelyn jälkeen näyttää siltä, että aseman seudulle tulee vähemmän kerrostaloja ja enemmän monipuolista asuntorakentamista eli sopivassa suhteessa kerrostaloja, rivitaloja ja pientaloja (kerrostaloasuntoja yli 7 000 asukkaalle ja muita asuntoja n. 3 000 asukkaalle). Suurin osa asukkaista sijoittuu n. 600 metrin säteelle tulevasta asemasta. Luontoarvot kerrotan huomioidun nyt paremmin kuin aikaisemmin. Nupurin puoleisella reunalla poistettiin asutusta ja lisättiin viheralueita, aseman ympäristössä lisättiin asutusta ja Gumbölen golfkentän kupeeseen tulee pientalo- ja omakotiasutusta
 • Pitkäjärven eteläpäässä ja länsipuolella, Forsbackassa ja Lakistontiellä oli luonnosvaiheessa merkitty yksityisessä maanomistuksessa olleita alueita virkistysalueiksi. Nyt ne palautettiin maa- ja metsätalousaluiksi (M), koska ne eivät ole virkistysverkoston kannalta erityisen keskeisiä. M-alueella sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen (1 – 5 ha:lle enintään yksi rakennus ja sen jälkeen jokaista täyttä 20 ha kohden enintään yksi lisää). Virkistysalueilla sallitaan vain virkistystä palvelevia rakennuksia.

sunnuntai 17. toukokuuta 2020

POKE, osa 1POKE eli Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaa koskeva aineisto on valtavan laaja ja jonkin verran sekava kokonaisuus. 

Keskityn blogeissani Nuuksio-Nupurin alueeseen, jossa asun ja jonka tunnen.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa äänestettiin monista asioista ja vihreät jättivät useita eriäviä mielipiteitä. Vihreät olisivat mm. halunneet Nupurintien varteen Nupurin kohdalle raskasta A2 rakentamista. Perusteluna se, että lautakunnan enemmistön kannattama A3 heikentäisi mahdollisuuksia kehittää joukkoliikenteen palvelutasoa Espoon keskuksen ja Histan välisellä kehityskäytävällä.

Vihreät ovat tässä väärässä. Espoon keskuksesta Histalle on matkaa noin 8 kilometriä eikä Nupurintie ole mikään kehityskäytävä. Vielä hullumpaa on, että vihreät haluaisivat raskasta rakentamista pelkästään Nupurin kohdalle, ei esim. Karhusuolle. Tämä reilun kilometrin "kehityskäytävä" ei tuo lisää joukkoliikennettä, vaikka siihen rakennettaisiin pelkästään kerrostaloja. Kauhulla ajattelen, että joku vielä innostuisi kaivamaan ne vanhat suunnitelmat, joilla Nupurintie levennettäisiin välillä Gumböle-Brobackantie 2+2 kaistaiseksi. Nupuri on yhtenäinen kylä, vaikka Nupurintie halkaisee sen kahtia (esim. koululaiset ylittävät tien päivittäin). Tätä kylää pitää kehittää A3 merkinnällä kokonaisuutena.

POKE on niin iso kokonaisuus, että sitä täytyy paloitella. Tässä blogissa kerron POKE:n aikaisempia vaiheita. Seuraavassa blogissa kerron, missä muodossa esitys tulee nähtäville ja, miten se poikkeaa aikaisemmasta esityksestä.

Mikä on POKE

POKE:n alue on laaja ja kattaa suurin piirtein Espoossa koko Kehä III:n ulkopuolisen alueen ja Espoon keskuksen, lukuun ottamatta Nuuksion kansallispuistoa. Esitystapa on yleispiirteinen. Tarkastelujakso ulottuu vuoteen 2050, jolloin Espoossa arvioidaan olevan 400 000 asukasta. POKE mahdollistaa 60 000 (nyt asukkaita 50 500) uuden asukkaan ja 11 000 (nyt työpaikkoja 17 000) työpaikan sijoittumisen alueelle. 
 

Kaupunkimainen rakentaminen on merkitty A1:llä (Espoon keskus, Kalajärvi, Viiskorpi, Hista ja Myntinmäki) ja niissä on korttelitehokkuus 0,6 – 1,5. Asuntovaltaisella alueella A2 korttelitehokkuus on 0,4 -0,8 ja asuntovaltaisella alueella A3 korttelitehokkuus 0,2 - 0,25. Näitä A3 alueita kehitetään pääasiassa pientalovaltaisena asuinalueena huomioiden alueen nykyinen rakenne. 


POKE:n suuret linjat 

Kaava-aineiston yleisviesti on, että Nuuksio-Nupurin kehitys nojaa täysin Länsiradan rakentamiseen. Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2012 päätöksen mukaan Hista voidaan kuitenkin rakentaa vasta sen jälkeen, kun radasta on tehty sitova päätös. Tätä päätöstä ei ole vielä tehty, nyt on vasta käynnistetty radan suunnittelu. Oma käsitykseni on, että Histan rakentaminen edellyttää omaa raidetta paikallisjunalle, koska nopea juna ei pysähdy joka asemalla. Mitä sitten tapahtuu, jos Hista ja sen mukana Myntinmäen asemanseutu jää toteutumatta? Suunnitelman B-vaihtoehtoa ei ole tehty. 

POKE:n luonnosvaiheessa näytti siltä, suurmaanomistajien taloudelliset edut menivät luontoarvojen edelle. Tämä olisi toteutettu myöntämällä suurmaanomistajien alueille runsaasti rakennusoikeutta, jolloin kaupunki saisi niistä maankäyttömaksuja. Raskasta rakentamista suunniteltiin esim. Nupurintien varteen alueelle, joka oli aikasemmin määritelty liito-oravien alueeksi, jossa on myös kaksi viheryhteyttä. Lisäksi maasto on tässä kohtaan jyrkkää rinnettä ja kallionlakea. Onneksi kaupunkisuunnittelulautakunnan enemmistö torppasi tämän ja koko Nupurin alue merkittiin A3:lla.

Kaavaluonnoksessa metsien kaatamisessa ja kallioiden räjäyttämisessä ei nähty ongelmia. Todettiin vain, että ”jyrkkäpiirteisillä kallioalueilla sijaitsevat alueet ovat kuitenkin monin paikoin vaikeasti tai erittäin vaikeasti rakennettavaa rinnemaastoa. Näillä alueilla katujen ja rakennusten perustaminen edellyttää yleensä louhintaa.” Louhinta kuulostaa vähemmän pahalta kuin kallioiden räjäyttäminen.

Yksi POKE:n kummallisuus on halu säilyttää nykyiset loma-asuntoalueet. Jos jollakin alueelle yli puolet asunnoista on vakituisia ja kaikissa ”loma-asunnoissa” asutaan ympäri vuoden, kaavassa pitäisi määritellä nämä alueet kyläalueiksi. Tähän ei nytkään näytä tulevan muutoksia.

Luonnoksesta annetuissa lausunnoissa ja vastineissa esiin tulleita asioita:   
 
Uudenmaan ELY-keskus esitti, että POKE:sta pitäisi tehdä positiivinen esimerkki ilmaston muutoksen hillinnän pilottiyleiskaavasta (tähän on helppo yhtyä!). Hista ja Myntinmäki ovat nimenomaan raideliikenteeseen tukeutuvia alueita eikä niistä päätä yksin Espoo, vaan ne ratkaistaan oikoradan yleissuunnittelun yhteydessä yhdessä valtion kanssa. POKE:ssa kannattaa varautua myös vaihtoehtoon, jossa molemmat uudet asemat eivät toteudu tai rataosuudelle ei tule lähijunaliikennettä.  

Uudenmaan liitto korosti Histan kytkemistä raideliikenteeseen ja toimivan joukkoliikenteen tärkeyttä. Histassa pitää kytkeä yhteen uusi raideyhteys, aseman seutu ja alueen muu maankäyttö. A3-alueiden laajentaminen edellyttää Histan keskuksen toteuttamista. Myntimäessä arvokas kulttuuriympäristö on huolellisesti sovitettava yhteen rakentamisen kanssa.

Liikennevirasto edellytti, että asemien välitön läheisyys täytyy rakentaa riittävän tiheästi (vähintään 10 000 - 15 000 asukasta) tai työpaikkaa 2,5 kilometrin säteelle asemasta.