maanantai 18. toukokuuta 2020

POKE, osa 2
Kaupunginhallitus päätti tänään 18.5.2020 asettaa POKE:n kaavaehdotuksen nähtäville. Päätöksestä äänestettiin (12-3) ja tilanne on nyt poliittisesti se, että vihreät ovat eri linjoilla kuin muut puolueet. Sama jakolinja näkyi myös kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

POKE on nähtävillä kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin saakka. Kaava-aineistossa on kaavakartta ja seitsemän liitekarttaa. Näistä kaavakartta ja liitekartta 3 eli Luontoarvojen verkosto 2050 ovat oikeusvaikutteisia eli ne ohjaavat asemakaavaa ja muuta rakentamista. Muut liitteet on asemakaavaa laadittaessa otettava soveltuvin osin huomioon.

POKE:n valmistelu aloitettiin vuonna 2015. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kaavaluonnos, joka oli nähtävillä keväällä 2018. Nyt ollaan ehdotusvaiheessa ja ensi syksynä kaava menee valtuuston päätettäväksi. Kuten kaavaluonnokseen, myös kaavaehdotukseen saa ja pitää esittää mielipiteitä. Tämä kesä on vaikuttamisen aikaa.

Kertauksena vielä, että A1 tarkoittaa lähinnä kerrostaloja, A2 merkintöjä on pääasiassa keskusta-alueilla ja kehittyvien joukkoliikenneyhteyksien ympäristössä ja A3 on pääasiassa pientalovaltaista asuinaluetta eli nykyisten omakotialueiden tiivistämistä. AT tarkoittaa kylämäistä aluetta. Suurin osa (n. 75 %) uusista asukkaista sijoittuu alueille A1 ja A2. Pientalovaltaisille alueille (A3) sijoittuu arviolta 12 %.

Keskityn myös tässä blogissa omaan alueeseeni, Nuuksio-Nupuriin.

Kaupalliset palvelut keskitetään jatkossakin Espoon keskukseen, tulevaisuudessa myös Histalle ja Myntinmäkeen. Koska Hista ja Myntinmäki on sidottu Länsiradan toteutuspäätökseen, alueiden kehittyminen painottuu vuosiin 2030 – 2050. Histalle on suunniteltu kaksi yhtenäistä peruskoulua ja 6 – 8 isoa päiväkotia, kaupunginosapuisto ja urheilupuisto, jossa on iso sisäliikuntahalli. Lisäksi voi tulla jäähalli ja uimahalli. Myntinmäkeen tulee yksi yhtenäinen peruskoulu ja 4 – 6 isoa päiväkotia, lähiliikunta-alue ja urheilukentät.  

Luonnosvaiheen jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunnassa on tehty seuraavat muutokset:
 • Nupurissa Nupurintien varsi ja Forsbackan alueella A2 muutettiin A3:ksi eli koko Nupuri on nyt yhtenäisesti A3
 • Espoon keskuksesta/Kauklahdesta kulkee Myntinmäen kautta Histalle pyöräbaana
 • Kvarnträsketin ja Dämmanin etelä- ja pohjoispuolella lisättiin virkistysalueita
 • Gumbölenjoki Myntinmäen aseman eteläpuolella osoitettiin virkistysalueeksi
 • Forsbackan alueella radan itäpuolella laajennettiin aluetta A3, Loojärven ja Forsbackan alueille lisättiin uusia kyläalueita
 • Brobackassa laajennettiin pientalovaltaisia A3-alueita
 • Hakjärven läheisyyteen perustettiin uusi suojelualue
 • Myntinmäen asema siirrettiin noin 500 metriä etelämmäksi ja aseman itäpuolelta A1 muutettiin osittain virkistysalueeksi V
 • Ämmässuolle lisättiin ampumarata
 • Kulmakorvessa ja Ämmässuolla merkittiin suojaviheralue yhdyskuntateknisen huollon alueen eteläpuolelle sekä erityisalueen etelä- ja itäpuolelle
 • Lautakunnan esittelijä jätti eriävän mielipiteen, koska lautakunta ei riittävästi huomioinut Natura-alueiden suojaamista.
Kaupunginhallitus teki esitykseen omat muutoksensa:
 • Natura-alueiden suojaaminen huomioitiin lautakunnan esittelijän vaatimusten mukaisesti
 • A3 alueella tonttitehokkuus nostettiin 0,2 – 0,25:stä pääasiassa alle 0,4:ään. KH lisäsi tähän, että asemakaavoituksessa näitä alueita kehitetään pääasiassa pientalovaltaisena asuinalueena huomioiden alueen nykyinen rakenne.
 • Myntinmäen alueeseen on tehty eri suuntaan vieviä muutoksia, toisaalta lisättiin A1:stä, mutta toisaalta lisättiin myös virkistysalueita. KH:n käsittelyn jälkeen näyttää siltä, että aseman seudulle tulee vähemmän kerrostaloja ja enemmän monipuolista asuntorakentamista eli sopivassa suhteessa kerrostaloja, rivitaloja ja pientaloja (kerrostaloasuntoja yli 7 000 asukkaalle ja muita asuntoja n. 3 000 asukkaalle). Suurin osa asukkaista sijoittuu n. 600 metrin säteelle tulevasta asemasta. Luontoarvot kerrotan huomioidun nyt paremmin kuin aikaisemmin. Nupurin puoleisella reunalla poistettiin asutusta ja lisättiin viheralueita, aseman ympäristössä lisättiin asutusta ja Gumbölen golfkentän kupeeseen tulee pientalo- ja omakotiasutusta
 • Pitkäjärven eteläpäässä ja länsipuolella, Forsbackassa ja Lakistontiellä oli luonnosvaiheessa merkitty yksityisessä maanomistuksessa olleita alueita virkistysalueiksi. Nyt ne palautettiin maa- ja metsätalousaluiksi (M), koska ne eivät ole virkistysverkoston kannalta erityisen keskeisiä. M-alueella sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen (1 – 5 ha:lle enintään yksi rakennus ja sen jälkeen jokaista täyttä 20 ha kohden enintään yksi lisää). Virkistysalueilla sallitaan vain virkistystä palvelevia rakennuksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti