sunnuntai 17. toukokuuta 2020

POKE, osa 1POKE eli Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaa koskeva aineisto on valtavan laaja ja jonkin verran sekava kokonaisuus. 

Keskityn blogeissani Nuuksio-Nupurin alueeseen, jossa asun ja jonka tunnen.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa äänestettiin monista asioista ja vihreät jättivät useita eriäviä mielipiteitä. Vihreät olisivat mm. halunneet Nupurintien varteen Nupurin kohdalle raskasta A2 rakentamista. Perusteluna se, että lautakunnan enemmistön kannattama A3 heikentäisi mahdollisuuksia kehittää joukkoliikenteen palvelutasoa Espoon keskuksen ja Histan välisellä kehityskäytävällä.

Vihreät ovat tässä väärässä. Espoon keskuksesta Histalle on matkaa noin 8 kilometriä eikä Nupurintie ole mikään kehityskäytävä. Vielä hullumpaa on, että vihreät haluaisivat raskasta rakentamista pelkästään Nupurin kohdalle, ei esim. Karhusuolle. Tämä reilun kilometrin "kehityskäytävä" ei tuo lisää joukkoliikennettä, vaikka siihen rakennettaisiin pelkästään kerrostaloja. Kauhulla ajattelen, että joku vielä innostuisi kaivamaan ne vanhat suunnitelmat, joilla Nupurintie levennettäisiin välillä Gumböle-Brobackantie 2+2 kaistaiseksi. Nupuri on yhtenäinen kylä, vaikka Nupurintie halkaisee sen kahtia (esim. koululaiset ylittävät tien päivittäin). Tätä kylää pitää kehittää A3 merkinnällä kokonaisuutena.

POKE on niin iso kokonaisuus, että sitä täytyy paloitella. Tässä blogissa kerron POKE:n aikaisempia vaiheita. Seuraavassa blogissa kerron, missä muodossa esitys tulee nähtäville ja, miten se poikkeaa aikaisemmasta esityksestä.

Mikä on POKE

POKE:n alue on laaja ja kattaa suurin piirtein Espoossa koko Kehä III:n ulkopuolisen alueen ja Espoon keskuksen, lukuun ottamatta Nuuksion kansallispuistoa. Esitystapa on yleispiirteinen. Tarkastelujakso ulottuu vuoteen 2050, jolloin Espoossa arvioidaan olevan 400 000 asukasta. POKE mahdollistaa 60 000 (nyt asukkaita 50 500) uuden asukkaan ja 11 000 (nyt työpaikkoja 17 000) työpaikan sijoittumisen alueelle. 
 

Kaupunkimainen rakentaminen on merkitty A1:llä (Espoon keskus, Kalajärvi, Viiskorpi, Hista ja Myntinmäki) ja niissä on korttelitehokkuus 0,6 – 1,5. Asuntovaltaisella alueella A2 korttelitehokkuus on 0,4 -0,8 ja asuntovaltaisella alueella A3 korttelitehokkuus 0,2 - 0,25. Näitä A3 alueita kehitetään pääasiassa pientalovaltaisena asuinalueena huomioiden alueen nykyinen rakenne. 


POKE:n suuret linjat 

Kaava-aineiston yleisviesti on, että Nuuksio-Nupurin kehitys nojaa täysin Länsiradan rakentamiseen. Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2012 päätöksen mukaan Hista voidaan kuitenkin rakentaa vasta sen jälkeen, kun radasta on tehty sitova päätös. Tätä päätöstä ei ole vielä tehty, nyt on vasta käynnistetty radan suunnittelu. Oma käsitykseni on, että Histan rakentaminen edellyttää omaa raidetta paikallisjunalle, koska nopea juna ei pysähdy joka asemalla. Mitä sitten tapahtuu, jos Hista ja sen mukana Myntinmäen asemanseutu jää toteutumatta? Suunnitelman B-vaihtoehtoa ei ole tehty. 

POKE:n luonnosvaiheessa näytti siltä, suurmaanomistajien taloudelliset edut menivät luontoarvojen edelle. Tämä olisi toteutettu myöntämällä suurmaanomistajien alueille runsaasti rakennusoikeutta, jolloin kaupunki saisi niistä maankäyttömaksuja. Raskasta rakentamista suunniteltiin esim. Nupurintien varteen alueelle, joka oli aikasemmin määritelty liito-oravien alueeksi, jossa on myös kaksi viheryhteyttä. Lisäksi maasto on tässä kohtaan jyrkkää rinnettä ja kallionlakea. Onneksi kaupunkisuunnittelulautakunnan enemmistö torppasi tämän ja koko Nupurin alue merkittiin A3:lla.

Kaavaluonnoksessa metsien kaatamisessa ja kallioiden räjäyttämisessä ei nähty ongelmia. Todettiin vain, että ”jyrkkäpiirteisillä kallioalueilla sijaitsevat alueet ovat kuitenkin monin paikoin vaikeasti tai erittäin vaikeasti rakennettavaa rinnemaastoa. Näillä alueilla katujen ja rakennusten perustaminen edellyttää yleensä louhintaa.” Louhinta kuulostaa vähemmän pahalta kuin kallioiden räjäyttäminen.

Yksi POKE:n kummallisuus on halu säilyttää nykyiset loma-asuntoalueet. Jos jollakin alueelle yli puolet asunnoista on vakituisia ja kaikissa ”loma-asunnoissa” asutaan ympäri vuoden, kaavassa pitäisi määritellä nämä alueet kyläalueiksi. Tähän ei nytkään näytä tulevan muutoksia.

Luonnoksesta annetuissa lausunnoissa ja vastineissa esiin tulleita asioita:   
 
Uudenmaan ELY-keskus esitti, että POKE:sta pitäisi tehdä positiivinen esimerkki ilmaston muutoksen hillinnän pilottiyleiskaavasta (tähän on helppo yhtyä!). Hista ja Myntinmäki ovat nimenomaan raideliikenteeseen tukeutuvia alueita eikä niistä päätä yksin Espoo, vaan ne ratkaistaan oikoradan yleissuunnittelun yhteydessä yhdessä valtion kanssa. POKE:ssa kannattaa varautua myös vaihtoehtoon, jossa molemmat uudet asemat eivät toteudu tai rataosuudelle ei tule lähijunaliikennettä.  

Uudenmaan liitto korosti Histan kytkemistä raideliikenteeseen ja toimivan joukkoliikenteen tärkeyttä. Histassa pitää kytkeä yhteen uusi raideyhteys, aseman seutu ja alueen muu maankäyttö. A3-alueiden laajentaminen edellyttää Histan keskuksen toteuttamista. Myntimäessä arvokas kulttuuriympäristö on huolellisesti sovitettava yhteen rakentamisen kanssa.

Liikennevirasto edellytti, että asemien välitön läheisyys täytyy rakentaa riittävän tiheästi (vähintään 10 000 - 15 000 asukasta) tai työpaikkaa 2,5 kilometrin säteelle asemasta.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti