sunnuntai 17. syyskuuta 2023

Kuulumisia Espoon syyskuun valtuustosta

Osavuosikatsaus

Espoo laatii joka vuosi tilinpäätöksen, jossa katsotaan edellisen vuoden toteutunut taloustilanne. Joka syksy laaditaan seuraavan vuoden talousarvio eli budjetti, jossa päätetään tulevan vuoden tuloista ja menoista. Näiden toteutumista seurataan neljästi vuodessa tehtävillä osavuosikatsauksilla.

Espoon valtuusto käsitteli syyskuussa vuoden 2023 kolmatta osavuosikatsausta. Sen mukaan kaupungin taloustilanne on hyvä, rahastoissa on edelleen 800 miljoonaa euroa kuntalaisten rahaa ja verotuloja arvioidaan kertyvän yli 27 miljoonaa euroa enemmän kuin etukäteen arvioitiin. Budjetissa varattua lainanottovaltuutta ei tarvitse käyttää.

Kaikilta osin budjetissa ei ole pysytty. Kasvun ja oppimisen toimialalla ylitys on lisätulojen jälkeenkin 15,7 miljoonaa euroa. Syyt ovat ymmärrettäviä. Koululaisia ja pieniä päiväkotilapsia on enemmän kuin etukäteen arvioitiin, kustannustaso on noussut ja palkkakulut kasvaneet. Valtuutetut olivat jo etukäteen huolissaan siitä, voisiko budjetin ylitys johtaa leikkauksiin. Onneksi ryhmien neuvottelukunta sopi jo ennen kokousta, että opetuksesta ei leikata.

Omassa puheenvuorossani iloitsin Espoon selkeästä arvovalinnasta: Ei leikata koulutuksesta eikä heikennetä lasten ja nuorten hyvinvointia. Ei lähdetä samalle tielle kuin Helsinki ja Jyväskylä, joissa on päätetty leikata koulutuksen menoja. Kesken vuotta sopeutuksia ei missään tapauksessa saa tehdä eikä niitä pidä sisällyttää myöskään ensi vuoden budjettiin.

Suuria budjetin ylityksiä on muuallakin. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen eli Kelalle maksettaviin sakkomaksuihin, investointi- ja ICT-menoihin menee lähes 20 miljoonaa euroa enemmän kuin etukäteen arvioitiin.

Espoo joutuu maksamaan Kelalle sakkomaksuja noin 30 miljoonaa euroa vuodessa, koska pitkäaikatyöttömille ei saada töitä. Parempi ja inhimillisempi vaihtoehto olisi tehostaa kaupungin työllistämistoimia ja palkata työttömiä vaikka kaupungin hommiin.  

ICT-menot eivät myöskään saisi olla pohjaton kuilu. Niiden budjetin ylityksiin löytyy kuitenkin aina lisärahaa. Näin täytyy suhtautua myös koulutuksen menoihin. Kustannusten nousu ja oppilasmäärien kasvu aiheuttavat menoja, jotka on täysimääräisesti katettava verovaroilla, nyt ja tulevaisuudessa.

Kaupungin takaus RoGa Sport Oy:lle

Valtuustolle esitettiin hyväksyttäväksi Espoon omavelkainen 15,5 miljoonan takaus RoGa Sport Oy:lle, joka rakentaisi kaupungin maalle tennis- ja padelklubin. Omavelkainen takaus tarkoittaa, että kaupunki vastaa velasta kuin omastaan. Valtuustolle ei esitetty yhtiön tilinpäätöstä tai selvitystä hallituksen jäsenistä.

Selvitin asian. RoGa Sport Oy on vuonna 2021 perustettu yhtiö, jolla on kauppalehden tietojen mukaan omaa pääomaa 12 500 euroa. Viime vuonna tulos oli 2 000 euroa miinuksella. Yhtiön hallituksessa on Yrjö Aaltonen ja Antti Mäntynen, sekä varajäsenenä Yrjön puoliso. Valtuustolle ei esitetty mitään tietoja heidän varallisuudestaan tai maksukyvystään eli pystyykö yhtiö sijoittamaan hankkeeseen 1,5 miljoonaa euroa, mikä on kaupungin takauksen edellytys.
 

Yrjö Aaltosen tekemän takaushakemuksen mukaan Tapiolan Tennis on ”kiinnostunut sitoutumaan uuden hallin kapasiteetin käyttöön”. Tennisseurat HKL Espoo ry ja Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry esittävät ”vahvan tukensa uuden mailapelihallin rakentamisen puolesta”. Yksikään taho, ei myöskään Espoon kaupunki, ei ole sitoutunut ostamaan tennisvuoroja.

Esityslistan selostusosassa siteerattiin yhtiön omaa esitettä ja sen perusteella luvataan, että yhteistyöseurat tulevat ostamaan merkittävän osan tenniskapasiteetista ja ainakin suosituimmat tennis- ja padelvuorot myydään kolmen vuoden sopimuksilla ennen rakentamisen aloittamista eli ensi kevättä. Samassa yhtiön esitteessä todetaan, että jo tänä keväänä 2023 on tehty seurasopimukset yhteistyöseurojen kanssa ja esisopimus ravintolan vuokrasta. Näitä ei kuitenkaan esitetty valtuustolle, vaikka ne varmistaisivat yhteistyöseurojen sitoutumisen hankkeeseen.

Espoo osavuosikatsauksessa korostetaan riskityötä ja riskien analysoinnin tärkeyttä. Oma arvioni oli, että valtuustolle annetuilla tiedoilla Espoo ei voi myöntää omavelkaista takausta. Valtuustolle on esitettävä viime keväänä kirjallisesti tehdyt seurasopimukset ja esisopimus ravintolan vuokrasta. Lisäksi on virkavastuulla tehtävä riskiarvio siitä, että RoGa Sport Oy saa riittävästi vuokratuloja ja pystyy maksamaan Espoon kaupungille vuokraa ja pankille lainanlyhennyksiä, vuosittain yhteensä yli miljoona euroa.

Näillä perusteluilla esitin, että asia pannaan pöydälle, kunnes lisäselvitykset on saatu.   

Asiasta äänestettiin: 53 valtuutettua vastusti esitystäni, 13 kannatti ja 7 äänesti tyhjää. Näin valtuusto päätti myöntää takauksen.

Jätin päätökseen eriävän mielipiteen. Kysymys on laillisuusharkinnasta. Kuntalain 129 §:n mukaan kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Nyt taloudellista riskiä ei selvitetty lainkaan.

Eriävä mielipide:

Valtuuston ei pidä hyväksyä Espoon kaupungin 15,5 miljoonan euron omavelkaista takausta RoGa Sport Oy:lle. Takaus voidaan ottaa valtuustossa käsiteltäväksi vasta sen jälkeen, kun valtuustolle esitetään viime keväänä kirjallisesti tehdyt seurasopimukset ja esisopimus ravintolan vuokrasta. Valtuustolle on lisäksi esitettä virkavastuulla tehty riskiarvio siitä, että RoGa Sport Oy saa riittävästi vuokratuloja ja pystyy maksamaan Espoon kaupungille vuokraa ja pankille lainanlyhennyksiä, vuosittain yhteensä yli miljoona euroa.

Perustelut:

Kaupungin omavelkainen takaus tarkoittaa, että kaupunki vastaa velasta kuin omastaan. Valtuustolle ei ole nyt esitetty RoGa Sport Oy:n tilinpäätöstä, selvitystä hallituksen jäsenistä eikä hallituksen jäsenten maksukyvystä saada hankkeeseen 1,5 miljoonan euron oma pääoma.

Valtuustolle ei ole myöskään esitetty kirjallisia sopimuksia, joilla yhteistyöseuroiksi mainitut Tapiolan Tennis sekä Tennisseurat HKL Espoo ry ja Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry olisivat kirjallisesti sitoutuneet ostamaan uuden tenniskeskuksen tennisvuoroja vuoden 2025 alusta, ei myöskään esisopimusta ravintolan vuokrasta. Valtuustolle ei ole myöskään esitetty virkavastuulla tehtyä riskiarviota RoGa Sport Oy:n maksukyvystä, jossa olisi huomioitu myös se, että Tapiolan tennispuisto on käytössä vuoden 2028 loppuun.

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti